Door op 15 november 2013

Algemene Beschouwingen Begroting 2014

Voortvarende chaos….

De begroting 2014. Het college geeft aan dat we in het oog van een tornado terecht komen. Er valt te vrezen voor nieuwe bezuinigingen vanaf 2015. De meerjarenramingen laten tekorten zien van € 600.000,00 structureel. Het college wil echter wel aan de nieuwe raad en het nieuwe college na de verkiezingen een erfenis achter laten waarop zij kunnen voortbouwen. Hmm. Voorzitter dan hebben wij toch echt iets over het hoofd gezien. Men heeft het over nieuwe bezuinigingen en structurele tekorten van € 600.000,00 per jaar, in 2015 zelfs € 700.000,00. Tussen de regels door hebben we echter geen visie kunnen ontdekken. Kunt u aangeven waar we deze terug kunnen lezen? Pas dan kunnen wij de opmerking plaatsen dat de toekomstige raad en het college op de huidige erfenis kunnen voortbouwen, anders niet.

Het college heeft geconstateerd dat de uitvoering van het huidig collegeprogramma voortvarend ter hand is genomen. We willen niet ontkennen dat de het collegeprogramma ter hand is genomen, maar voortvarend? Nee dat woord past er toch echt niet tussen. Maar misschien denken bijvoorbeeld de sportverenigingen, de vrijwilligers van de bibliotheken en de leden van de wmo-adviesraad er anders over.

Het college stelt enkele investeringen voor. De noodzakelijke investeringen voor bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en materieel voor openbare werken begrijpen en steunen wij, maar investeringen voor bijvoorbeeld airco op het gemeentehuis kunnen we niet ondersteunen. Dit hadden we reeds bij de voorjaarsnota aangegeven. Ook het bedrag van € 50.000,00 voor een meerjarenplan bomen en groen vinden we fors.

Waarom is er bij de post automatisering (blz. 9) geen bedrag opgenomen voor de uittreding van de OGD?

Kunt u ook alvast aangegeven in hoeverre de bezuinigingstaakstelling 2013 is gehaald en in welke mate die door werkt in de begroting 2014?

Bestuur

Ondertussen is er een samenwerkingsverband gestart met Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren. De fractie van de PvdA wijst er voor de toekomst nogmaals op dat wij samenwerking met andere gemeenten niet willen uitsluiten. Net zoals GroenLinks stellen wij voor de gemeente Veendam ook in het verhaal te betrekken. U stelt dat de samenwerking tussen Hoogezand-Sappemeer en Slochteren de afgelopen jaren al tot concrete resultaten heeft geleid. Maar vervolgens zegt u ook dat de samenwerking in 2014 de eerste effecten op gaat leveren. Hoe moeten we deze twee uitspraken met elkaar rijmen? Kunt u voorbeelden van de concrete resultaten geven?

Met een blik op de toekomst wordt er op dit moment nog geen “grote” KCC gerealiseerd, maar een mini KCC. Wat is het verschil in kosten?

Het fenomeen dorpswethouders is geëvalueerd. Tja het college praat over leefbaarheid, oog en oor in het dorp en burgerparticipatie. Maar om een lang verhaal kort te maken, een groot succes bleek het niet.

In hoeverre is de kwaliteitsverbetering van de ambtelijke organisatie uitgevoerd en waarvoor is het beschikbare krediet tot nu toe uitgegeven? Wij lezen dat de functie hoofd middelen en ondersteuning vacant is. Voorzitter hoe kan dit nou? Hier was toch iemand voor aangenomen?

De organisatieontwikkeling is veel over te zeggen geweest. Het was notabene 1 van de redenen dat er een wethouder is opgestapt. Nog steeds horen we om ons heen dat de sfeer verpest is en dat er mensen rond lopen op het gemeentehuis die men niet eens kent, maar wel betaald worden. Voorzitter wij maken ons hier wel zorgen over. De fractie van de PvdA wil dan ook graag inzichtelijk hebben hoe het nu allemaal zit. Kunt u aangeven hoeveel ZZP-ers (externe inhuur) er rondlopen op het gemeentehuis en wat dit allemaal kost? We hebben zelfs vernomen dat de kosten van 2 van deze mensen hetzelfde kost als de totale bezuiniging van de sportvelden en 3 van deze mensen hetzelfde kost als het openhouden van het zwembad in Meeden. De fractie van de PvdA kan zich dit niet voorstellen, maar wil dit graag met eigen ogen zien.

Veiligheid

Voor 1 januari moeten gemeenten een verordening voor de paracommerciële horecabedrijven hebben. Wanneer kunnen wij deze van u tegemoet zien? De fractie van de PvdA zou hierbij alvast willen opmerken dat we het belangrijk vinden dat het een doel zou moeten zijn dat het alcoholgebruik onder de jeugd zal afnemen.

Verkeer en Vervoer

In het collegeprogramma was 1 van de doelstellingen een onderzoek te doen naar een brug over het Winschoterdiep. De PvdA heeft in 2012 om een toezegging van wethouder Batelaan gevraagd hierover en gekregen.

Heeft wethouder Batelaan ondertussen nu voldoende tijd gehad om na te gaan wat de aanleg van een tweede brug over het Winschoterdiep kost? Want ondanks deze toezegging hebben we hier nog niets over mogen horen. Voortvarendheid, nee niet echt. Voorzitter wat is de reden van vertraging?

Op een aantal plekken (basculebrug Zuidbroek, Hoog Holtjer Muntendam, invalide visplek Muntendam) in onze gemeente zien we al tijden hekken en/of rode linten. Voorzitter waarom wordt op deze plekken niet voortvarend te werk gegaan?

Economische zaken

De komst van het Saksen Medisch Centrum. Niets staat de komst nog in de weg. Nou ja niets. De gemeente moet de provincie nog even ontheffing verlenen van de bepaling van een reserveringszone voor een hogesnelheidslijn, Waarom heeft het college dit verzoek niet onmiddellijk ingediend?

Voorzitter is dit ondertussen wel gebeurd en wanneer is hier duidelijkheid over? De initiatiefnemers van het te bouwen SMC zouden in augustus een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan indienen. Is dit verzoek er geweest?

Vorig jaar is er een bedrag van € 200.000,00 beschikbaar gesteld voor revitalisering van het industrieterrein van Zuidbroek. Er zou begin dit jaar een masterplan gereed zijn, maar we lezen dat er vertraging is ontstaan. Ook voortvarend ter hand genomen zeg maar. Wat is hiervan de reden. Ook lezen wij nu dat het bedrag van vorig jaar een eerste bedrag is voor de revitalisering. Het college is dus

voornemens hier nog meer geld voor uit te trekken. Aan wat voor bedragen moeten wij denken en wanneer kunnen wij als raad onze kaders stellen in dit verhaal?

De verkoop van kavels op het bedrijventerrein loopt ver achter bij wat men had verwacht. Aangezien de gemeente zelf niet in staat is om dit te doen is regionale samenwerking  gezocht. Dit lijkt ons een goede stap.

Het college wil een verhoging van het budget voorstellen met betrekking tot de post relatiebeheer. Wij gaan hier niet mee akkoord.

Onderwijs

U stelt voor de niet gedane bijdrage aan de N33 van € 2.000.000,00  te bestemmen voor onderwijshuisvesting Meeden. Vanuit Meeden hebben we ondertussen vernomen dat hetgeen het college voor ogen heeft niet de wens is van de Meedenaren. We moeten dan ook goed bedenken hoe we dit geld gaan uitgeven danwel reserveren. De fractie van de PvdA stelt voor dit geld te reserveren voor een nieuw te vormen bestemmingsreserve “accommodaties” We willen het onderzoek op het gebied van accommodatiebeleid afwachten. Het lijkt ons noodzakelijk een visie te hebben voor de toekomst ten aanzien van ver- en nieuwbouw, functies en samenvoegen van voorzieningen, zoals onderwijs, sport en cultuur.

Vanaf augustus 2014 moeten de Menterwolmer scholen passende onderwijsplekken hebben voor leerlingen die extra ondersteuning nodig zijn. Hoe verlopen de gesprek met Opron hierover. Kunnen zij deze verplichting nakomen?

Wij hebben vernomen dat er kinderen zijn in onze gemeente die geen zwemlessen volgen, maar ook geen zwemdiploma hebben. De fractie van de PvdA vindt dit een zeer slechte zaak. Hierover zullen wij een motie indienen.

Cultuur, sport en recreatie

We gaan aansluiten bij de landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Kosten zijn € 16,00 per leerling per jaar. Kunt u aangeven wat het totaalbedrag is?

Wij zijn blij met voortzetting van het BOS project.

Dan de zwembaden. Tja het college heeft  zich er alweer makkelijk van afgemaakt. Het college maakt de keuze geen geld meer te verstrekken aan het zwembad in Meeden, zonder enkele onderbouwing. Die onderbouwing laat u aan de raad over. Dat is prima, maar we willen even het volgende in herinnering roepen. Met name het zwembad in Meeden. Vorig jaar heeft de fractie van PvdA een amendement ingediend met de volgende inhoud en ik citeer: Het openluchtzwembad De Kolck in Meeden niet te sluiten. Met ingang van 2013 wordt het zwembad door de dorpscoöperatie Meeden geëxploiteerd met een gemeentelijke bijdrage. Dit is een overgangsjaar. Daarna wordt, in overleg met de dorpscoöperatie Meeden, bezien in hoeverre het bad open kan blijven en overgedragen. Dit voor 1 november 2013.

De fractie van de PvdA heeft, ondanks diverse verzoeken, hierover niets gehoord van het college. Ook de dorpscoöperatie in Meeden krijgt geen gehoor bij het college. Voorzitter, waarom neemt het college

de mensen en in dit geval ook de gemeenteraad niet serieus? Doet het college gewoon waar ze wel en geen zin in heeft?

De vereniging Groninger Dorpen heeft voor statenleden van de provincie een excursie georganiseerd in Meeden. Enkele fracties waren vertegenwoordigd. Was het college ook vertegenwoordigd? We willen het college verzoeken in te gaan op het verzoek van de dorpscoöperatie welke mogelijkheden er zijn m.b.t. privatisering.

Dan het zwembad in Zuidbroek. Onze fractie baalt als een stekker dat het onderzoek van het Huis voor de Sport nog niet beschikbaar is voor de raad. Vorig jaar tijdens de vaststelling van de sportnota hebben de meeste fracties ingestemd met het feit dat er geen bijdrage meer zou worden gedaan aan het zwembad in Zuidbroek. De KNZB biedt nu aan om kosteloos een onderzoek te doen naar  de mogelijkheden om het van der Valk zwembad open te houden. Bij dat onderzoek zullen ze de bevindingen van de rapportage van het Huis voor de Sport, over de zwembaden in de provincie Groningen meenemen. Ook met de exploitant van het zwembad zullen zij contact opnemen om de diverse opties te onderzoeken en uit te werken. Zelfwerkzaamheid van de burgers van Menterwolde en van de vereniging in het bijzonder zal ook worden meegenomen.

De fractie van de PvdA stelt dan ook voor dit aanbod aan te nemen en het verzoek te doen aan Van der Valk geen bijdrage te verlangen voor die korte periode (2 maand) dat het zwembad in elk geval open is. Voor alsnog zien we graag dat het zwembad in Zuidbroek open blijft. Rest ons nog wel een laatste controlerende vraag. Destijds is € 100.000,00 beschikbaar gesteld voor onderhoud van het bad. Kan de wethouder aangeven waar dit bedrag aan is besteed?

Dit zelfde geldt trouwens ook voor de bezuinigingsvoorstellen voor de sportverenigingen. Ook hier weet nog niemand van de betrokkenen wat voor hen de gevolgen zijn. Een informatieavond over de nieuwe subsidieverordening geeft meer onduidelijkheid opgeleverd dan dat er vragen  beantwoord werden. Wij hebben regelmatig van verengingen klachten gehad over het gebrek aan communicatie van de gemeente met ze. Wanneer schept u nu eindelijk duidelijkheid in de door u gecreëerde chaos? Of laat ons raden dit vertelt u pas met de najaarsnota.

Ook moest er van het college zo nodig een mini theater komen bij de Broeckhof in Zuidbroek. Daarvoor heeft een meerderheid van de raad maar liefst honderd duidend euro beschikbaar gesteld. Graag horen we van u af er al een culturele activiteit in dit theater heeft plaats gevonden en zo ja: welke.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg

Wij maken ons zorgen over de grote toename van de werkloosheid. Steeds meer mensen moeten noodgedwongen een beroep doen op de bijstand. Er zijn plannen een maatschappelijk activeringscentrum in te richten om deze toename een halt toe te roepen. Hier zijn we uiteraard verheugd over en zien dan ook het investeringsvoorstel tegemoet.

Er wordt thans gewerkt aan een alternatief exploitatieplan voor de Heemtuin. Wij zien uw voorstel tegemoet met daarin aandacht voor onze motie waarin stichting Menterheem de hoofdrol krijgt toebedeeld.

De functie ouderenwerk en mantelzorgondersteuning is voor 1 jaar onder gebracht bij de gemeente wat gebeurd er na die tijd een jaar is zo voorbij? De PvdA wil dat deze functies goed gewaarborgd blijven

Het aantal mensen met schulden groeit nog steeds. Betrof het voorheen voornamelijk mensen met een uitkering. Inmiddels gaat het landelijk in meer dan de helft van de gevallen om werkenden. Baan

kwijt, einde WW, bijstand, gedwongen huisverkoop, restschuld omdat de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Betalingsachterstanden voor huur, hypotheek, ziektekosten, energie , water telefoon, andere vaste lasten en incassobureaus. De fractie van de PvdA wil dat we meer werk maken van de schuldhulpverlening. Ook wij zien wat schulden met mensen doet. Schulden zijn ingrijpend in het gezin, heeft invloed op de gezondheid en de sociale omgeving.

Er is voor dit jaar en de aankomende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Deze middelen zijn niet geoormerkt. Wij zullen een motie indienen om deze middelen wel te oormerken en met name voor kinderarmoede.

Voorzitter, de laatste jaren heeft dit college drastische bezuinigingen doorgevoerd op het sociaal beleid. De PvdA is hier altijd tegen in gegaan. Nu er extra budget komt vanuit Den Haag zullen we voorstellen:

  • – de regeling participatie schoolgaande kinderen per 1 januari as. te continueren
  • – de maximale vergoeding van het participatiefonds van 75% naar 100% te verhogen
  • – het drempelbedrag (€ 127,00) welke geldt voor de bijzondere bijstand af te schaffen

De decentralisaties omvatten maatschappelijke participatie in breed verband. De drie decentralisaties dienen daarom in samenhang met elkaar georganiseerd te worden. De op te stellen regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Het merendeel van de te decentraliseren taken dient de gemeente Menterwolde op lokaal  niveau integraal ontschot uit te voeren. Op lokaal niveau hebben burgers immers direct contact met de overheid. Dat betekent dat het lokale zorgnetwerk in Menterwolde goed georganiseerd en gecoördineerd wordt, zodat inwoners effectief geholpen kunnen worden.

Deze week werd bekend dat de gemeenten 20% meer budget krijgen voor jeugd GGZ-taken zodat zij op volle kracht door kunnen met hun voorbereidingen en de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen definitief kunnen maken. De PvdA is blij met dit bericht.

Ook zijn we blij met het definitieve besluit omtrent de persoonlijke verzorging. Dit gaat niet naar de gemeenten. Een belangrijke rol wordt aan de wijkverpleegkundigen toebedeeld. Een goede zaak wat ons betreft.

We maken ons wel zorgen m.b.t. de nieuwe participatiewet dat er mensen tussen wal en schip geraken. De huidige Wajongers worden gelukkig niet herkeurd en ook hun uitkering zal niet worden verlaagd. Echter zal er wel flink worden bezuinigd op de middelen die beschikbaar zijn voor re-integratie. Voor de nieuwe instroom veranderen de regels wel. Wajong is vanaf 1 januari 2014 allen toegankelijk voor jong gehandicapten die volledig en duurzaam ongeschikt zijn. Mensen met een arbeidshandicap die kunnen werken, vallen dan onder de  Participatiewet. Laten we er voor zorgen dat er voldoende werkgevers zijn die beschutte werkplekken aanbieden.

In maart en april dit jaar heeft de fractie van de PvdA aan wethouder De Winter gevraagd wanneer er weer een consultatiebureau zou komen in Muntendam. Op dat moment had de GGD nog geen geschikte locatie gevonden, maar de wethouder merkte op dat indien een geschikte locatie uitbleef gekeken moest worden of met een eventuele verbouwing er een consultatiebureau gerealiseerd kon worden. Tot op heden is het consultatiebureau van Muntendam nog steeds in Zuidbroek onder gebracht. Hierdoor verschijnen er minder mensen op het consultatiebureau en met name die groep die het consultatiebureau WEL graag zou willen zien. Onze fractie maakt zich hier zorgen over en willen hierover graag duidelijkheid.

En dan nog de WMO-adviesraad. Meer dan een jaar geleden is de vorige adviesraad beëindigd. Ziet het college de voordelen niet van een WMO-adviesraad, vindt u het misschien alleen maar lastig? De PvdA vindt dat er invulling moet worden gegeven aan cliëntenparticipatie zoals in de Wet Maatschappelijke ondersteuning staat vermeld. Hierover zullen wij een motie indienen.

Volksgezondheid en milieu

Spijtig genoeg bent u niet in gegaan op ons verzoek het teveel betaalde aan afvalstoffenheffing terug te betalen aan de inwoners. Ook in 2014 moet er nog geïnvesteerd worden in Diftar. Inmiddels is bekend dat we net zoals in Hoogezand-Sappemeer gaan betalen per leging en niet naar gewicht. Onlangs lazen we dat als er een grote storm wordt verwacht men de zakken niet aan de weg moet leggen, maar dit 4 week moet bewaren. Dit kan toch niet waar zijn? De mensen kunnen hun afval toch geen 8 week in hun schuurtje laten staan? Als ze al een schuurtje hebben. Dit moet wel een grap zijn geweest, toch voorzitter? De kringloopwagen zou halverwege 2013 worden ingevoerd. Voorzitter wat is de reden dat de voortvarendheid ook hier wat achter loopt?

De planning voor de windmolens langs de N33 loopt geruisloos verder en verder. Voordat we erop verdacht zijn staan ze er. Voorzitter is het college nog voortvarend bezig om zich hier tegen te verzetten?

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Snippergroen. Ook dat is zo’n dossier wat voortvarend ter hand is genomen. Wanneer wordt dit voorgelegd aan de raad? En wat gebeurd er op dit moment met de verzoeken tot aankoop van grond?

In 2011 heeft het college bij monde van wethouder Batelaan aangegeven dat er interesse is in bouwkavels aan de Burgemeester Venemastraat in Meeden. Tot op heden is nog geen enkele kavel verkocht. In 2014 wil men voorstellen doen over bouwmogelijkheden in Noord- en Zuidbroek. Is het college ervan overtuigd dat hier wel vraag naar is?

Financiën

In 2012 was al aangekondigd dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar het werkproces WOZ en belastingen. Nu lezen we dat op dit gebied de samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren wordt gezocht. Wat was de uitkomst van het onderzoek?

Samenvattend, het college gaat voortvarend aan de slag met het collegeprogramma genaamd ‘alle hens aan dek’. Voortvarend, zonder op of om te zien, het lijkt wel solozeilen.

Het college heeft daarbij veel aanvaringen: met de samenleving, met verenigingen en instellingen en in eigen gelederen. We moeten niet lijdelijk toezien hoe ons schip aan de grond loopt.

Alle hens aan dek betekent in deze tijd: je partners serieus nemen, goed overleg voeren met verenigingen, dorpsraden en instellingen. En een heldere koers varen, de bakens uitzetten, open en eerlijk laten zien waar je mee bezig bent, zodat iedereen je kan volgen en zijn bijdrage kan leveren.

Want, voorzitter, alleen samen staan we sterk.