22 januari 2015

Algemene beschouwingen begroting 2015

Voorzitter,

Allereerst  willen we alle medewerkers van de gemeente bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar .Voor ons te bespreken ligt de begroting. Het jaar 2015 wordt een spannend jaar.  Bezuinigingen moeten worden gehaald en de 3 transities moeten verder vorm gegeven worden. Een uitdaging voor ons allen.

De P.v.d.A  fractie wil desondanks toch het vierkernen beleid overeind houden;  ook al zal binnen elk dorp rekening gehouden moeten worden met bezuinigingen. Dit betekent dat er hard aan gewerkt moet worden om de MFC’s in Meeden en Muntendam te realiseren voor de herindeling.

De tekorten denk u te dekken uit onze reserves. Voor een meerjarenraming om deze sluitend te krijgen lijkt ons dat een hele opgave. De algemene kosten van de organisatie zijn veel hoger dan de voorgaande jaren, op sommige posten bijna verdubbeld. Wat zijn de oorzaken hiervan?)

Burgerzaken

Wij lezen in de kranten dat de openstelling van burgerzaken drastisch is verminderd, telefonische bereikbaarheid is beperkt. Ook willen we graag de post frictiekosten onderbrengen in een voorziening. Zodoende heb je een beter inzicht waar de uitkeringen zoals wachtgelden aan worden besteedt. De huidige situatie blijft diffuus en is voor verbetering vatbaar.

Openbare orde en veiligheid

Volgens de begroting kunnen we minder uitgeven en zullen we dus wel minder problemen hebben. Volgens de P.v.d.A. fractie is dit een sprookje.

Wegen straten enz.

Het saldo van deze posten laten een structurele verhoging zien van ruim 3 ton. Door de samenwerking ( IBOR)  zouden deze posten minder worden. Zijn de kosten hoger geworden of gaan we meer aan onderhoud doen? Indien meer onderhoud, is er dan al een onderhoudsplan gemaakt? Zo ja wanneer kunnen we deze ter inzage krijgen?

Onderwijs

Helaas is schoollogopedie tegen beter weten in wegbezuinigd in 2013. We weten dat we hiervoor nog steeds moeten betalen. Worden deze kosten nog betaald en wordt er nog steeds aan logopedie gedaan op scholen?

Daarnaast zijn er nog steeds inwoners die analfabeet zijn. We zien graag dat u deze activiteiten om hierin verbetering aan te brengen  onverminderd blijft steunen.

Het gymnastiek lokaal in Meden is wegbezuinigd en nu weer aangepast voor gebruik. Dit brengt extra kosten met zich mee. Is er al enig zicht op wanneer de gemeente tot een akkoord komt met de stichting van het dorpshuis, zodat daar weer gegymd kan worden?

Groen en onderhoud

We zien dat (groen) onderhoud bij Ibor ruim € 60.000 duurder wordt dan bij de Wedeka. Gaat Ibor daarvoor dan ook meer doen? Kan de Wedeka nog meer in de problemen komen?

Heemtuin

De kwestie rond de Heemtuin houdt ons reeds 3 jaar bezig. U heeft een goed functionerende organisatie de nek omgedraaid. Ons inziens had u toen met de organisatie de kans om het traject naar verzelfstandiging vorm te geven. U wilde de Heemtuin nog voor 1 januari 2015 verzelfstandigen met als uitgangspunt te komen tot een budgettair neutrale organisatie. We zien dat u in de begroting een bedrag hebt opgenomen van € 50.000 voor de exploitatie. Dat was toch niet de bedoeling? Volgens het aan de raad voorgelegde bedrijfsplan zou de Heemtuin in 2015 met een zeer gering tekort  geëxploiteerd kunnen worden. Bovendien zou het personeel op de Heemtuin kunnen blijven werken. We hebben vernomen dat u de organisatie, zonder dit te melden aan de gemeenteraad te melden, in handen hebt gegeven van een re-integratiebedrijf .

Sociaal domein.

U gaat in 2015 bijna 1 miljoen meer uitgeven aan de bijstand. Toch blijven de gevolgen voor de gemeente zeer beperkt. Als u met alle posten op deze manier rekent hebben we geen problemen meer. Wij willen meer zekerheid hier omtrent.

Bijzondere bijstand/Gemeentelijk armoede en schulden beleid.

We vinden het erg opvallend dat de uitvoeringskosten hoger zijn dan de verstrekkingen. Dit lijkt op de omgekeerde wereld. Kan dit niet eenvoudiger worden uitgevoerd? Dan komt het meeste geld namelijk daar voor  waar het bedoeld is. Armoedebestrijding.

Sport  en recreatie

We zijn verheugd te lezen dat het budget van het BOS team ongewijzigd blijft. Kunnen de zwemlessen hier ook een integraal onderdeel van worden?

De kosten van de € 7000 voor een koffieautomaat kunnen volgens ons beter besteed worden aan de automaat voor de bibliotheek. Een particuliere instelling kan wel een automaat plaatsen in het zwembad, desnoods kunnen we er een huren.

Er zijn in 2014 afspraken gemaakt met verenigingen over zelfwerkzaamheid. Het staan we als P.v.d.A fractie volledig achter. Het onderhoud en de bedrijfsvoering van het zwembad in Meeden is daar een prachtig voorbeeld van. Toch ontvangen we klachten van verenigingen over de slechte communicatie. De voetbalclubs worden nu in een keer zelf verantwoordelijk voordoelen,ballenvangers en verlichting  m.i.v. 2016.  Graag zien we dat de communicatie verbeterd en er op korte termijn duidelijke afspraken met de verenigingen worden gemaakt, zodat voor een ieder duidelijk wordt hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn.

Ten aanzien van de kosten van de zwembaden in Muntendam en Meeden stellen we voor de OZB met 2% extra te verhogen. Dit levert ongeveer € 40.000 op, waarmee we de kosten kunnen drukken en het voortbestaan van de baden kunnen waarborgen in de huidige situatie.

Jeugd en jongeren

Er zal een speelplaatsenbeleid worden geformuleerd. Volgens ons ligt er nog 1 in de la van het college. Pak deze, pas hem desnoods aan en geef er inhoud aan. Scheelt ook weer geld.  De jeugdcentra in onze gemeente qua interesse door de jeugd teruggelopen. Hoe denkt het college hierin verandering aan te brengen?

Communicatie

Veel oudere mensen hebben nog geen computer en wij als P.v.d.A fractie pleiten er dan ook voor dat de verspreiding van gemeentelijk nieuws door de Tussenklappen gewaarborgd blijft.

Afvalstoffenheffing

Een zeer besproken onderdeel in de loop der jaren was het punt over de invoering van Diftar. Met deze wijze van huisvuilophalen zou de burger een stuk goedkoper uit zijn als hij/zij het afval beter zou scheiden. Dat doen we dus met z’n allen al dapper en tot onze stomme verbazing moeten we er nu meer voor gaan betalen. Dat lijkt wel op consumentenbedrog. Graag een uitleg.

Tot zover