Door op 11 juli 2013

De voorjaarsnota

Agendapunt 4 Voorjaarsnota

 

Voorzitter. Tradities zijn er om in ere te houden. Dit lukt aardig goed in Menterwolde. Wederom wordt de voorjaarsnota op het allerlaatste moment behandeld.

De decentralisaties op het gebied van werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd komen steeds dichterbij. Is de gemeente hier al op voorbereid? Welke voorbereidingen gebeuren op dit moment en kan de raad tussentijds op de hoogte worden gehouden. Hoever is men met de beleidsnota jeugd die voor 1 januari 2014 klaar moet zijn?

Bestuur

Er wordt een budget gevraagd van ruim € 200.000,00 voor een interne verbouwing en onderhoud op het gemeentehuis. Voorzitter wat een enorm bedrag. Gezien de politieke discussies over onze bestuurlijke toekomst kunnen wij zo’n uitgave, op het hoog noodzakelijke onderhoud na, niet verantwoorden. Wij stemmen hier dan ook niet mee in.

Vorig jaar heeft het college het budget van de rekenkamercommissie verminderd. De PvdA was tegen deze bezuiniging. Als je een rekenkamer hebt dan moet dit ook een volwaardig instrument zijn met een volwaardig budget. Nu blijkt al dat de bezuiniging niet haalbaar is.

Verkeer en vervoer

Het natstrooi-systeem is nog niet ingevoerd. Wij zien de gereserveerde kapitaallast echter niet terug van 2013.

Er zijn een aantal avonden belegd met Zuidbroeksters over de tunnel bij het spoor. De tunnel moet veiliger in verband met de vele fietsers die er dagelijks gebruik van maken, met name schooljeugd. Voorzitter hoe staat het hiermee?

Economische zaken

Een bedrag van € 3000,00 voor de promotiedagen vinden we te veel. Het is tot nu toe ook niet duidelijk wat deelname oplevert.

Onderwijs

Onlangs is bekend geworden dat scholen een gratis co2 meter kunnen krijgen via de GGD. Voorzitter is dit bekend en zal het college zorgen dat elke school in Menterwolde wordt voorzien van een dergelijke meter?

Hoe staat het met een onderzoek naar een mfc in Meeden en Muntendam?

Cultuur, sport en recreatie

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de bibliotheken. Waarom duurt dit zo lang en hoe gaat het eruit zien?

Voor 1 februari zou er duidelijkheid zijn over onderhoud van de sportvelden door de sportverenigingen. Dit zou niet gehaald worden. Ondertussen zitten we in juli en het is nog niet duidelijk. Voorzitter zal de bezuiniging gehaald worden? En waarom verloopt het overleg met de voetbalverenigingen zo traag?

De verhuur van volkstuinen is stopgezet. Hoe gaat dit nu verder?

Onlangs is er een voorlichting geweest over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente. Wat waren de reacties van de aanwezigen? (aanvragen januari op grote stapel/7,50 per lid)

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

We hebben een nieuwe uitvoerder van het peuterspeelzaalwerk. Voorzitter de fractie van de PvdA wil graag zo snel mogelijk een uitvoeringsplan zien m.b.t. het te voeren VVE beleid. Wanneer kunnen wij deze tegemoet zien?

Het welzijnswerk is ondergebracht bij Kwartier. Wij verzoeken het college even duidelijk in kaart te brengen welke functies waar nu ondergebracht zijn, want we hebben begrepen dat er ook functies/taken door de gemeente zelf worden uitgevoerd?

We hebben begrepen dat 1 van de ambtenaren sinds enige tijd onze jongerenwerker is? Wij hebben hier nog niets van gehoord of gezien. Wat doet hij op dit moment precies voor de jeugd?

In 2011 is de beleidsnota Jong in Menterwolde vastgesteld hierin staat: “Nog in de huidige beleidsperiode wordt het uitvoeringsplan getoetst aan die gestelde uitgangspunten

in deze beleidsnota. Het gaat hier om een tussenevaluatie na anderhalf jaar uitvoering” Voorzitter wanneer kunnen wij deze tegemoet zien?

Hoe gaat het met de aanvragen mbt participatie schoolgaande kinderen. Wordt hier veel gebruik van gemaakt en is het budget nog toereikend? (2012 was € 30.000,00)

Volksgezondheid en milieu

Voor de derde keer wordt budget gevraagd ivm de bodemdalingsonderzoeken. Is dit de laatste keer en wanneer wordt hierover duidelijkheid verwacht?

Ook nu weer blijkt er een overschot te komen m.b.t. afvalstoffenheffing. Wij willen u onze opmerkingen tijdens de behandeling van de jaarrekening 2012 in herinnering brengen en nogmaals de aandacht vragen om bij de begroting 2014 hier alert op te zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de gemeente aan het sparen is met het geld van de burgers.

Door Patricia Boerma