Door op 2 juli 2013

Haalbaarheidsonderzoek Heemtuin

Agendapunt 5 Haalbaarheidsonderzoek Heemtuin

Voorzitter: de PvdA  vraagt zich af waarom u, in de commissievergadering,  ongevraagd  nogal fors heeft afgegeven op het bureau dat dit haalbaarheidsonderzoek heeft verricht. Temeer omdat dit bureau door het bestuur van de Stichting Menterheem en de gemeente Menterwolde gezamenlijk is gekozen.

Ook verbaast het ons dat het college nu veel kritiek heeft op de inhoud van het rapport. Om tot dit rapport te komen  is er volgens ons regelmatig overleg geweest met de vertegenwoordigers van de Stichting Menterheem en de gemeente Menterwolde, werden de voorgelegde bevindingen en aanbevelingen van het bureau door beide partijen onderschreven, werd er rekening gehouden met wat tijdens deze besprekingen door partijen werd ingebracht,  is  in goede samenspraak tot het opstellen van dit rapport gekomen en werden de conclusies en aanbevelingen in het rapport zowel door de vertegenwoordigers van de Stichting  Menterheem en van de   gemeente onderschreven.

In uw raadsvoorstel zegt u dat het college van mening is dat de Heemtuin zonder subsidie van de gemeente geëxploiteerd kan worden. Een mening  die wij en ook  het bestuur van de Stichting Menterheem met u delen. Daarom wil  Menterheem graag de kans van u krijgen om de verzelfstandiging van de Heemtuin vorm te geven.

U kiest echter voor  een voortzetting met een commerciële partij. Dit is eerder geprobeerd met de Stichting Mobiel en IWA workympuls.  Beide keren is dit op een falikante mislukking uitgedraaid en het resultaat was dat de gemeente het weer moest overnemen. Hebben we nog niet voldoende leergeld betaald?

De quickscan geeft aan dat het stichtingsbestuur zonder financiële bijdrage van de gemeente de Heemtuin kan exploiteren. Waarom wilt u het stichtingsbestuur deze kans niet geven?  Twijfelt u aan de bestuurlijke kwaliteiten van het stichtingsbestuur  en de kwaliteiten van het huidige management?

In het raadsvoorstel zegt u dat entreeheffingen voor verschillende activiteiten niet strookt met de doelstellingen van laagdrempeligheid van de Heemtuin. Is het niet zo dat de Heemtuin ook met de plannen in dit rapport vrij toegankelijk blijft als natuurgebied en Natuur Milieu Educatiecentrum voor alle bezoekers en er alleen entree wordt gevraagd voor extra activiteiten?

Wij delen uw mening dat de Heemtuin niet moet verworden tot een SPA (welness) centrum. Maar uit de toelichting op het rapport, tijdens de commissievergadering, bleek dat dit ook geenszins de bedoeling van het stichtingsbestuur is.

Het is juist dat u stelt dat subsidies kunnen worden verkregen voor investeringen en niet voor exploitatie. Maar de opbrengst van een gedane investering kan daarna wel degelijk bijdragen aan de exploitatie.

Ook wij zijn van mening dat de Heemtuin een laagdrempelige
voorziening voor de burgers moet blijven in combinatie voor de cliënten die aangewezen zijn op de sociale activering en voor vrijwilligerswerk. Maar  het aantal re-integratie plekken is wel afhankelijk van de grote en de mogelijkheden van de tuin.

U stelt in het raadsvoorstel dat het uitgebrachte rapport weinig kans biedt voor een sluitende exploitatie. Hebt u ook geen vertrouwen in de aanpak en activiteiten die het Stichtingsbestuur Menterheem, los van dit rapport,  inmiddels heeft gestart om tot een sluitende begroting te komen?

Tot zover.

Door Patricia Boerma