Door op 2 juli 2013

Jaarrekening 2012

Agendapunt 3 Jaarrekening 2012

Burgerparticipatie is van groot belang. Sindskort hebben alle dorpen weer een dorpsadviesraad, we hopen dat dit keer het contact met de dorpswethouders wel goed zal verlopen. Tot op heden is ook nog geen alternatief gevonden voor de WMO-adviesraad. Dit vindt de PvdA ook een zeer belangrijk orgaan en we vernemen graag wanneer en hoe hier concreet invulling aan wordt gegeven. (toezegging)

Er is weer fors voordeel behaalt bij het programma veiligheid met name m.b.t. de vrijwillige brandweer. Vorig jaar was dit ook al het geval. Er staat echter wel dat de portofoons en de bluskleding vervangen moet worden. Voorzitter wij stellen voor dat dan ook van dit overschot te doen.

Verkeer en vervoer. Hoe staat het met de Hereweg in Meeden? Op dit moment wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een halteplaats bij Duurkenakker. Wanneer wordt het resultaat verwacht?

De sponsoring van de rotondes bent u over te spreken, de fractie van de PvdA wat minder. Ook de VVD gaf de vorige keer aan dat de uitstraling te wensen overlaat op bepaalde plekken.

Verkoop van bedrijventerrein De Gouden Driehoek valt ook behoorlijk tegen. Er is 1 kavel verkocht. Voorzitter is deze kavel verkocht door deelname aan de Noordelijke promotiedagen?

Wanneer kunnen we het masterplan revitalisering Oude Industrieterrein Zuidbroek tegemoet zien?

Cultuur, sport en recreatie. De uitvoering van maatschappelijke stages, wat een gemeentelijke taak is, was ondergebracht bij SWM. Wie voert nu de regie hierop?

Een van de speerpunten uit het collegeprogramma is het verbeteren van de bewegwijzering en bebording. Waar en in welke vorm heeft dit plaatsgevonden? (toerisme/recreatie)

Er is een voordeel behaalt van € 28.000,00 op wijk- en buurtbeheer. De PvdA vindt dat hierin geïnvesteerd moet worden. Gezien de toekomst van het gemeentelijk landschap wordt dit steeds belangrijker. Ook een voordeel bij individuele voorzieningen WMO, ondanks de bezuinigingen. Voorzitter hoe is dit te verklaren? Dit bedoel ik niet cijfermatig.

Telkens is er een overschot op de ontvangen heffingen rioolrecht en afvalstoffenheffing en te moeten de overschotten worden overgeboekt naar de reserves i.v.m. het gemeentelijk rioleringsplan. Doordat de heffingen voor de burgers steeds te hoog worden vastgesteld is er telkens een overschot. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Beide heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn, maar de dekkingspercentages liggen nu fors boven de 100%. De burgers moeten het teveel betaalde terug krijgen. Ditzelfde verhaal geldt ook voor de afvalverwijdering.
Vorig jaar heeft de raad besloten dat kleinschalige windmolens moet kunnen worden gebouwd bij woningen en bedrijven. Zijn hiervoor al aanvragen ingediend?

In 2012 zijn een aantal investeringen niet uitgevoerd op het gebied van cultuur, sport en recreatie. Welke investeringen gaat het om? Reden?

Investeringen in wegen en gebouwen zijn veelal voordeliger uitgevallen dan geraamd. Was dit niet beter te ramen? Veel investeringen zijn niet uitgevoerd, bij gebouwen zelfs meer dan de helft van de geplande onderhoudswerkzaamheden. Wat is hiervan de reden?

We lezen dat er sprake is van goed personeelsbeleid. In de wandelgangen horen we andere geluiden. De ondernemingsraad heeft het recht om  een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek te houden. Heeft de ondernemingsraad aangegeven hiervan gebruik te willen maken?

Door Patricia Boerma