Door op 28 april 2013

Verslag congres 27-04-2013

Op 27 april was het jaarlijkse congres van de PvdA georganiseerd in Leeuwarden. Ik ben daar als afgevaardigde van de afdeling Menterwolde naar toe geweest om daar te stemmen over amendementen en moties die ingediend bij de partij. Ook Roelof Vos en Ron Hillenaar waren van de partij om het congres bij te wonen.

Ik had vooraf de congresstukken doorgenomen en gekeken waar op kon worden gestemd. Voor mij was dit nieuw maar ik heb ze goed mogelijk proberen voor te bereiden. Over de meeste amendementen en moties kon ik met gerust hart stemmen zoals het preadvies bij adviseerde. Deze waren namelijk in mijn ogen logisch en pasten goed bij onze partij. Ook werd er nog gestemd over de resoluties “Tussen leden en leiders” en “Over wat van waarde is”. Deze stukken gaan over de toekomst van onze partij, hoe wij met interne ledendemocratie omgaan en hoe wij kijken naar een maatschappelijk verantwoorde toekomst. De resoluties werden uiteindelijk aangenomen door het congres.

Het congres stond vanaf het begin duidelijk in het teken over de strafbaarstelling van illegaliteit en het landelijke PvdA bestuur en fractie hoopte op steun van het congres om dit te bewerkstelligen. Er is immers een regeerakkoord waarin dit punt ook aan de orde komt en dus was het van belang dat dit erdoor zou komen. Ik heb vanaf mijn stoel verschillende meningen hierover aangehoord en het was voor mij ook al duidelijk dat in het congres geen steun was voor het strafbaar stellen van illegalen. Dit kan ook immers niet want een persoon kun je niet strafbaar stellen omdat hij of zij bestaat. Ook is het inhumaan om mensen strafbaar te stellen omdat zij illegaal zijn. Het gaat tegen partijprincipes in en dus voor de meeste mensen niet te verteren. Motie 41, hetgeen waar het allemaal om te doen was, was ervoor bedoeld om strafbaarstelling van illegaliteit in te trekken. Deze motie was door de afdeling Den Haag opgevoerd. Bij de uiteindelijke stemming werd deze motie in ruime mate gesteund door het congres, ook door mij, en dus was het overduidelijk dat het congres niet eens was met de huidige afspraak in de coalitie en stuurde zij een duidelijk bericht naar de fractie. Partijleider Samsom legde de uitspraak van het congres naast zich neer. Ondanks zijn mooie betoog kon ik het niet vinden in zijn uitspraak over stemming van motie 41. Samsom heeft naar het congres te luisteren want het congres is het hoogste orgaan binnen de PvdA, Samson kan zich daar niet aan onttrekken.

Maar er was tijdens het congres nog meer dan alleen het strafbaar stellen van illegaliteit. Er was bijvoorbeeld ook nog het proefboren naar schaliegas, motie 1, waar over werd gestemd. Ik kwam net te laat de zaal in om hierover mee te stemmen maar de motie werd aangenomen en dus was het oordeel van het congres dat het proefboren moest worden uitgesteld. Ik heb tevens voor de moties 29 (monarchie), 44 (En wat nou als…?) en 46 (Europees referendum) gestemd al was het preadvies afwijzen. Dit was omdat ik wel potentie in de moties zag maar het congres deelde deze mening niet.

Aan het eind van de dag keek ik terug om een leerzame dag voor zowel mij als de partij. Ik heb met veel mensen gesproken, gezien hoe partijdemocratie precies werkt en aanschouwd hoe een congres zowel het bestuur als de fractie een tik op de vingers gaf. Het moet voor de partijtop duidelijk zijn dat het congres niet zomaar bepaalde principes overboord gooit, ook niet bij een regeerakkoord.

Ik kan ook concluderen dat voorafgaand aan een congres het verstandig is hierover een ledenvergadering te hebben. Nou had ik voor dit congres een vrijbrief om te stemmen op wat ik wou. Het is verstandiger om de leden van onze afdeling hierbij te betrekken. Zo komt er meer openheid in onze afdeling en kunnen de normale leden zich ook uitspreken over bepaalde amendementen en moties en kan de afgevaardigde dit meenemen. Voorwaarde is wel dat wij dan ruim van te voren over de congresstukken beschikken en dit tijdig aan de leden kunnen voor leggen.

Door Herman Loots