Standpunten

Zoeken

Armoede

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoedeaanpak. Er groeien nog altijd kinderen op in armoede. Ook in Menterwolde. Dat is onacceptabel.

Lees verder

Cultuur en Sport

Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van een gemeenschap.

Lees verder

Decentralisatie

Als PvdA Menterwolde zijn wij voorstander van het overdragen van taken in het sociale domein naar de gemeente.

Lees verder

Dorpen

De PvdA Menterwolde wil per dorp een dorpsontwikkelingsplan en ervoor zorgen dat        verschillende projecten in hetzelfde dorp elkaar versterken. De gemeente, bewoners,      ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen samen op. Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, parkjes en bankjes nodigen

Lees verder

Economie

Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg en techniek. We moeten dat in Menterwolde samen met de partners in onze regio oplossen.

Lees verder

Financiën

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA Menterwolde wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Lees verder

Inclusief

De PvdA Menterwolde staat voor een gemeente waar iedereen meetelt.

Lees verder

Landschap

• De PvdA Menterwolde zet zich in voor goede wandelpaden. • Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt ingepast. • Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet welkom. • De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale verlichting

Lees verder

Mantelzorg

De PvdA Menterwolde wil dat mantelzorg de steun krijgt die het nodig heeft.

Lees verder

Onderwijs

In Menterwolde willen wij het beste onderwijs voor alle kinderen.

Lees verder

Prioriteiten

In deze tijd is prioriteiten stellen dé uitdaging voor gemeentelijke politici.

Lees verder

Respect

De PvdA Menterwolde wil een respectvolle samenleving, waarin iedereen actief en naar vermogen meedoet. Burgers redden zichzelf.

Lees verder

Slagvaardig

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een slagvaardige gemeente nodig die haar taken goed kan uitvoeren.

Lees verder

Solidair

De PvdA Menterwolde wil in Menterwolde werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken.

Lees verder

Veilig

De PvdA Menterwolde wil een veilige samenleving.

Lees verder

Verkeer

• De PvdA Menterwolde zet zich in voor realisering van een extra brug over het Winschoterdiep in Zuidbroek tussen het oude en nieuwe industrieterrein. • We willen scherper toezicht op asociaal weggebruik, met name de snelheid. • We moeten kritisch blijven kijken naar de investeringen in de wegen, zeker nu we het financieel een stuk

Lees verder

Visie

Wij vinden dat je visie nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen maken.

Lees verder

Werk

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij vinden dat ook de kansen in de regio voor onze inwoners benut horen te worden. We helpen werkgevers bij het vinden van werknemers en het aanvragen van vergunningen, en we maken het ondernemen gemakkelijker.

Lees verder

Wonen

In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning.

Lees verder

Zorg

De PvdA Menterwolde kiest voor een zorgzame samenleving.

Lees verder