Armoede

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoedeaanpak. Er groeien nog altijd kinderen op in armoede. Ook in Menterwolde. Dat is onacceptabel.

Speerpunten tegen armoede

 • De PvdA Menterwolde wil armoede opheffen en voorkomen. Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek. Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun onder andere in de vorm van een collectieve ziektekostenverzekering. Ook mensen met een arbeidsbeperking mogen niet onder het wettelijk minimumloon betaald worden.

 • De PvdA Menterwolde wil fraude en misbruik bestrijden. Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Fraude en misbruik zetten die solidariteit onderdruk. Daarom staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda.

 • De PvdA Menterwolde wil zelf de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid vaststellen. De van bovenaf opgelegde norm van 110% van het wettelijk minimumloon, maakt flexibel beleid onmogelijk.

 • De PvdA Menterwolde vindt het MKB belangrijk. Veel kleine ondernemers hebben schulden en een laag inkomen. Wij gaan meer schuldentrajecten met kleine ondernemers opzetten, zodat zij snel uit de problemen komen en zich weer kunnen richten op het eigen bedrijf.

(kinder-)Armoedebestrijding en hulp bij schulden

Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, een cadeautje kopen voor de verjaardag van je buurvrouw en elke dag warm eten kopen, is soms nauwelijks mogelijk. Voor een belangrijk deel komt dat door een gebrek aan geld. Maar het komt ook door een vorm van berusting en vervreemding: “wij horen er toch niet bij”. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel. Dit vraagt om een frontale aanval op armoede en uitsluiting. Eén op de negen kinderen leeft in armoede. Dit is onacceptabel.

Speerpunten tegen armoede

 • We willen dit doen door regelmatige flyeracties, zodat mensen weten waar ze gebruik van kunnen maken. We benaderen mensen actief.

 • Kinderarmoede willen we niet in onze gemeente. Deze kinderen mogen niet buiten de boot vallen. Het rapport van de kinderombudsman grijpen we aan om maatregelen hiervoor te treffen.

 • Voor de groep mensen met een inkomen minder dan 110 procent en de groep mensen met een inkomen tussen de 110 en 125 procent van het bijstandsniveau willen wij een kortingspas voor sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, computers voor brugklassers en een regeling voor schoolkosten.

 • Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pappen en nathouden geen oplossing. We pakken dan de oorzaak van armoede aan: de schulden. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening vinden we uit den boze. Binnen maximaal vier weken start het traject voor schuldhulpverlening. Waar mogelijk worden werkgevers hier ook bij betrokken.

 • We willen een collectieve ziektekostenverzekering voor deze groep.

 • Met maatschappelijke organisaties en kerken maakt de gemeente afspraken hoe mensen die zij wel, maar de gemeente nog niet kent, kunnen worden geholpen.

 • De vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding bezighouden, komen met de gemeente regelmatig bijeen om kwaliteit te handhaven, efficiënter samen te werken en kennis uit te wisselen.