Decentralisatie

Als PvdA Menterwolde zijn wij voorstander van het overdragen van taken in het sociale domein naar de gemeente.

Tegelijkertijd zien we dat gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. De drie grote decentralisaties krijgen in de komende raadsperiode hun beslag. Hierdoor wordt de gemeente verantwoordelijk voor:

 • De hele jeugdzorg

 • Alle vraagstukken rondom de onderkant van de arbeidsmarkt.

 • Een groot deel van de zorg uit de AWBZ.

Als PvdA Menterwolde zijn wij voorstander van het overdragen van taken in het sociale domein naar de gemeente. Wij vinden dat de gemeente als eerste overheid die het meeste directe contact met haar inwoners heeft, het beste weet waar inwoners behoefte aan hebben.

Speerpunten voor decentralisaties

 • De decentralisaties omvatten maatschappelijke participatie in breed verband. De drie decentralisaties dienen daarom in samenhang met elkaar georganiseerd te worden.

 • De op te stellen regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn.

 • Het merendeel van de te decentraliseren taken dient de gemeente Menterwolde op lokaal niveau integraal ontschot uit te voeren. Op lokaal niveau hebben burgers immers direct contact met de overheid. Dat betekent dat het lokale zorgnetwerk in Menterwolde goed georganiseerd en gecoördineerd wordt, zodat inwoners effectief geholpen kunnen worden.

 • Menterwolde werkt voor nieuwe vormen van lichte ondersteuning of aanpassing van het huidige aanbod bestuurlijk waar nodigsamen met andere gemeenten. Binnen de participatie decentralisatie geldt dat ook voor de uitvoering van de sociale zekerheid en het lokale en regionale arbeidsmarkt beleid.

 • Voor de realisatie van vormen van zwaardere, specialistische ondersteuning en zorg moet samenwerking gezocht worden met andere gemeenten. Alleen op die manier kan de gemeente Menterwolde haar nieuwe verantwoordelijkheden goed invullen en haar taken goed uitvoeren.

 • De decentrale verantwoordelijkheden worden in Menterwolde effectiever, met minder bureaucratie en kostenefficiënt vormgegeven . Onderscheid met omringende gemeenten (lokale accenten) mag. Hierbij is het belangrijk om kwaliteit te borgen ondanks bezuinigingen, professionals ruimte te geven en nieuwe vormen van solidariteit te ontwikkelen. Anders denken, doen en organiseren.

 • De decentralisaties gaan wat de PvdA betreft niet over de schaal waarop zaken georganiseerd worden maar over verbeteringen in de zorg en jeugdzorg, bij de dagbesteding en over participatie van mensen.

 • In Menterwolde wordt gewerkt met één complete aanpak van problemen op het terrein van zorg, ondersteuning, werk en inkomen. Inzet is dat één hulpverlener mensen ondersteunt en begeleidt met één plan voor het hele gezin. Op deze manier voorkomt de gemeente Menterwolde dat verschillende hulpverleners langs elkaar heen werken bij gezinnen met verschillende problemen. Inwoners met complexe sociale problemen krijgen dus één aanspreekpunt.

 • Zelf doen wat je zelf kunt of in je omgeving kunt organiseren en een vangnet voor als het echt nodig is, luidt het toekomstige parool. Wanneer de gemeente dit vraagt van onze inwoners zul je ze ook in staat moeten stellen dit te doen. Wij zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de op te richten wijkteams in onze steunpunten in de dorpshuizen. De organisaties die nu de voorzieningen organiseren voor onze inwoners brengen we naar de inwoners toe. Wijkteams worden zo geen nieuwe organisatievorm, maar sluiten de nieuwe taken die op de gemeente afkomen zo goed mogelijk aan op de bestaande (goed functionerende) structuren die we al  hebben, breiden die waar nodig uit of richten die waar nodig anders in.

 • De wijkteams gaan de dorpen en buurten van Menterwolde actief in en kennen de bewoners. De wijkteams helpen de bewoners bij hun problemen of signaleren problemen. De wijkteams helpen bewoners hun problemen zelf op te lossen of om hulp in hun omgeving te organiseren. Als het nodig is schakelen de wijkteams professionele hulp in.

 • Huisartsen houden bij de decentralisaties een eigen verantwoordelijkheid bij de toeleiding tot de door de gemeente te betalen jeugdzorg. Daarnaast zou moeten worden voorzien in door de zorgverzekeraar te betalen wijkverpleegkundigen. Dit verlangt om gedegen afspraken over mogelijke samenwerking tussen de gemeentelijke 1e lijn partners (zoals CJG en  AMW) , de huisartsen en de wijkverpleegkundigen. De PvdA wil deze samenwerking aantrekkelijk maken door huisartsen en wijkverpleegkundigen te betrekken bij het inrichten van de wijkteams en te onderzoeken of medisch advies bij indicaties ingekocht kan worden bij huisartsen. De PvdA vindt het wenselijk dat de wijkverpleegkundigen binnen de samenwerking met de 1e lijn collectieve zorg en huisartsen (o.a. bij (medische) gezinsarrangementen) een verbindende rol krijgt.

 • Bij het uitwerken van de Participatie wet is het kabinet voornemens “Werkbedrijven” op te richten. Zo beoogt het kabinet gemeenten samen met het UWV en de werkgevers zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Vooruitlopend op nadere landelijke richtlijnen over dit “Werkbedrijf” wil de PvdA in ieder geval dat in ons “Werkbedrijf” de gemeentelijke slagkracht en expertise gebundeld wordt met het UWV, de werkgevers en de organisaties die nu de sociale werkvoorziening regelen. Het Werkbedrijf dat de PvdA Menterwolde  voor ogen heeft is een netwerkorganisatie binnen onze arbeidsregio Oost- Groningen, Hoogezand en Slochteren, waar werkgevers, UWV  met korte lijnen samenwerken met heldere afspraken.

 • Terwijl we samen blijven werken in onze arbeidsmarktregio wil de PvdA dat gemeente Menterwolde zicht blijft  oriënteren op aanvullende, nuttige regionale samenwerking. Onderzocht moet worden of een nauwere samenwerking met Veendam, Pekela, leidt tot efficiëntie- en effectiviteitverbeteringen.