Financiën

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA Menterwolde wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

De PvdA Menterwolde vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA Menterwolde doordacht benutten.

Waar er eerst een situatie was van verdeling van schaarste over nieuwe initiatieven, staan bestaande voorzieningen nu vaak onder druk. De verwachting is dat de lokale overheden ook in de komende periode bezuinigingen moeten doorvoeren, dan wel de komende jaren terughoudend moeten zijn in het doen van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de PvdA Menterwolde haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De PvdA Menterwolde kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden.

Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur van externen. Het gebruik van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open source software kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden.

Speerpunten voor financiën

  • De PvdA Menterwolde gaat zorgvuldig om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s.

  • Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf.

  • We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie.

  • De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De PvdA Menterwolde streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA Menterwolde zet zich actief in voor – het behoud van – kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau).

  • Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, rioolretributie en sommige leges) worden kostendekkend doorberekend.