Wonen

In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning.

Wij willen naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn met name voor starters en een eigen huis voor brede groepen bereikbaar blijft.

 • De PvdA Menterwolde wil geld vrij maken voor een dorpsvernieuwingfonds om te kunnen werken aan behoud van leefbaarheid in de krimpregio’s. Bewoners krijgen hier directe invloed op.
 • Bouwprojecten en herstructeringsprojecten worden afgestemd op de toekomstige  bevolkingssamenstelling waarbij gebouwd wordt om het zelfstandig wonen van ouderen ook te     faciliteren.
 • Nieuwe bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen worden niet door regelgeving gehinderd.
 • Wij vinden het bundelen van voorzieningen en het bedenken van nieuwe concepten om ook in de krimpgebieden onderwijs, zorg, sport en cultuur te behouden belangrijk. Aangepaste regelgeving en maatwerk zijn hiervoor nodig.
 • Het verlenen van mantelzorg wordt een nieuw criterium waar rekening mee gehouden wordt bij  woningtoewijzing.
  • We faciliteren de bouw van woningen door het versnellen van plan- en inspraakprocedures door ze, waar mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden.
  • We willen dat Menterwolde gematigde leges voor nieuwbouw/verbouw van particulieren     hanteert.
  • We willen dat starters op de woningmarkt bij de gemeente een starterslening kunnen krijgen tegen aantrekkelijke voorwaarden.
  • We schrappen bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie die betaalbaar bouwen   onmogelijk maken.
  • Bouwen op inbreidingslocaties heeft onze voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe       wijken/uitleggebieden. Gemeenten accepteren lagere grondopbrengsten en maken `    prijsafspraken met buurgemeenten.
  • De PvdA Menterwolde wil dat corporaties, gemeente, bewoners (organisaties) en ondernemers      concrete afspraken maken over:

  het aantal te bouwen woningen

  investeringen in de leefbaarheid van wijken

  het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast

  slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen

  kwaliteit van de woningen

  totale woonlasten (incl. gas, water, licht en servicekosten)

  bestrijden van extreme woningoverlast

  • De PvdA Menterwolde wil lokale betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere      betrokkenen voor hun eigen omgeving stimuleren door bewoners zelf bij te laten dragen in de   vormgeving en het onderhoud van hun omgeving.