Zorg

De PvdA Menterwolde kiest voor een zorgzame samenleving.

Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als PvdA Menterwolde vinden we dat onze gemeente dat moet stimuleren.

peerpunten voor goede zorg

  • De PvdA Menterwolde wil dat zorgaanbieders en gemeente een plan maken om versnippering in de dienstverlening uit te bannen. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk helpen van de zorgvragers.

  • Wij ondersteunen zorgvragers in het opkomen voor hun belangen.

  • De PvdA Menterwolde vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen beschikbaar is. Dat betekent dat we kiezen voor een dorpsgerichte benadering.

  • Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige woonvormen horen daarbij.

  • De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel professional. Preventie wordt beloond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor mensen.

  • De PvdA Menterwolde wil de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld maken. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf.

  • We zetten vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan in om hulp te bieden waar mogelijk. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis.

  • Het is niet alleen maar halen, je kunt ook wat komen brengen. Zo kun je voor een scootmobiel in aanmerking komen, maar tevens anderen helpen met het invullen van belastingformulieren.

  • We kijken niet alleen naar zorgvragen, maar ook naar eenzaamheid en bijvoorbeeld wat iemand zelf te bieden heeft.

De PvdA Menterwolde hecht aan kwalitatief goede zorg en een goede afstemming tussen de eerste, anderhalve (huisartsenposten en medische centra) en tweedelijnszorg. Voor kleine kernen kan dit betekenen dat er een concentratie van zorgvoorzieningen nodig is. De veranderende zorgbehoefte, inwoners die langer thuis blijven wonen, de behoefte aan herstelzorg dicht bij huis, kunnen leiden tot veranderingen in de zorginfrastructuur en een verschuiving van functies.